หนังสือเรียน ภาษาไทย

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง นางอัจฉรา นาคเมธี และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1